Algemene voorwaarden Tree Magic 2022-2023

  

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Tree Magic, gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: Tree Magic.

1.2.  De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1.3. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders bepaald.

2.2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan Tree Magic mag uitgaan.

2.3. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk door Tree Magic zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Overeenkomst/Opdracht

3.1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat deze door Tree Magic is aanvaard.

3.2. Gegevens die door Tree Magic bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn voor Tree Magic niet bindend. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen dat over de inhoud van de aanbieding aan derden geen mededeling wordt gedaan.

3.3. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, behoudt Tree Magic zich alle rechten voor om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

3.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien Tree Magic deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft Tree Magic steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

 

Artikel 4: Verplichtingen Tree Magic

4.1.  Tree Magic verplicht het werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

4.2.  Tree Magic aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat de voor het werk vereiste vergunningen of ontheffingen tijdig worden verleend.

 

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Tree Magic tijdig kan beschikken over:

a.     de voor het werk benodigde gegevens, zoals vergunningen en ontheffingen, zo nodig in overleg met Tree Magic.

b.     het terrein waar het werk moet worden uitgevoerd.

c.     aansluitingen voor machines en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

d.     voldoende gelegenheid voor de aanvoer en de afvoer van materialen, werktuigen en afval.

5.2. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar de opdrachtgever verantwoordelijk voor is, kunnen de daaruit voortvloeiende schade en kosten van Tree Magic aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Uitvoering

6.1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan Tree Magic opgedragen werk geen vertraging ondervindt. Tree Magic kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. Tree Magic kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.

 

Artikel 7: Meer/minder werk

7.1. Meerwerk wordt beschouwd als alle afwijkingen van de overeenkomst, die meer inspanning veroorzaken voor de uitvoering van Tree Magic, later extra opgegeven opdrachten door opdrachtgever, overschrijding van aantallen door onjuiste gegevens opdrachtgever, afwijkende materialen of producten geleverd door derden. Minderwerk omgekeerd evenzo vastgesteld.

7.2. Tree Magic is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op verzoek van Tree Magic is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag.

7.3. In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat  de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en Tree Magic deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

 

Artikel 8:  Oplevering

8.1.  Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Tree Magic dit aan de opdrachtgever heeft meegedeeld.

8.2.  Indien een bepaalde datum voor oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke niet aan Tree Magic kan worden toegerekend.

8.3.  Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 14 dagen na oplevering zullen de oplevering en de betaling niet in    

       de weg staan.

 

Artikel 9: Overmacht / Stagnatie

9.1.  Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. storm, belemmering door derden en alle andere omstandigheden die een wijziging brengen in de feitelijke omstandigheden, leveren voor Tree Magic overmacht op, zonder dat de opdrachtgever recht op schadevergoeding van welke aard ook, kan doen gelden.

9.2. Tree Magic is in deze gevallen gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de reeds verrichte werkzaamheden te betalen.

 

Artikel 10: Betaling

10.1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. Tree Magic is gerechtigd indien de betaling niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, gerekend vanaf het opeisbaar worden van de betaling.

10.3. Wanneer Tree Magic incassomaatregelen moet (laten) treffen, komen de kosten van die maatregelen ten laste van de opdrachtgever.

10.4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Tree Magic is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die mochten ontstaan als gevolg van: overmacht, daden of nalatigheden van de opdrachtgever en enige andere van buiten komende oorzaak.

11.2. Tree Magic is aansprakelijk voor zover zijn verzekering dit dekt voor schade aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever of derden, voor zover ontstaan door zijn schuld.

 

Artikel 12: Geschillen

12.1. Op alle geschillen tussen Tree Magic en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Tree Magic.